QLabM <

Program QLabM podržava rad sirovinske službe mlekare i to prateći podatke sledećin entiteta poslovanja:
• proizvođača mleka (matični podaci o proizvođačima, proizvodnja, stanje grla, stanje objekata i opreme na farmi, rashladnim uređajima, istorijat dosadašnje saradnje)
• sakupljača mleka po linijama (matični podaci o sakupljačima, transportnoj opremi – kamioni, cisterne, pumpe, sakupljanje, uzimanje uzoraka, transport i ažuriranje proizvođača na pripadajućoj liniji)
• sirovinske službe mlekare (podaci o prijemu mleka, podaci o obračunima za: isplatu proizvođačima mleka, sakupljačima mleka, državnoj premiji za mleko, ažuriranje i kalkulacija cenovnika, kordinacija prethodno navedenih entiteta poslovanja, lansiranje primljenog mleka u proizvodnju)
• laboratorije mlekare (vrste lab ispitivanja, podaci o ispitanim uzorcima – proizvođača, rashladnih uređaja, cisterni)
Na osnovu entiteta poslovanja arhitektura rešenja podrazumeva sledeću modularnu strukturu programa:
1. QLabMlek – glavni modul koji je namenjen Sirovinskoj službi alo pokriva i sve funkcije ostalih modula programa (sve funkcije ostalih modula mogu se izvršavati i kroz QLab Mlek Modul)
2. Lab modul –namenjen funkcijama Laboratorije mlekare
3. Lin modul – namenjen funkcijama Sakupljača mleka (linijama dovoza)
4. Pro modul – namenjen funkcijama Proizvođača mleka

website templates free download

Uputstvo za QLabM

Iskustva pri izradi i implementaciji programa za analizu i obračun troškova prevoza sirovog mleka

Apstrakt: Mnoge kompanije da bi uspešno poslovale u konkurentskim uslovima, moraju da postanu troškovno efikasnije i fleksibilnije, što zahteva određene organizacione promene kao i primenu odgovarajuće strategije. Strategija outsorsourcing podrazumeva da preduzeće prestaje samo da obavlja određene poslovne procese i umesto toga kupuje autpute tih procesa na eksternom tržištu. Ovaj rad predstavlja studiju slučaja, odnosi se konkretno na kompaniju Imlek koja se odlučila na strategiju outsorsourcing-a procesa transporta.Time se nametnula potreba za informatičkom podrškom upravljanja ovim procesom u novom outsorsource -ovanom ambijentu. U radu je opisano originalno softversko rešenje za podršku procesa sakupljanja i transporta sirovog mleka, uključujući i prateće ilustracije primenjene tehnologije, način realizacije i tehno ekonomsku analizu ukupnih troškova vlasništva softverskog rešenja.
Ključne reči:  transport; mlekarska industrija; studija slučaja; softversko rešenje