QDoc <

Naša agencija je izradila program QDoc čime je omogućena izrada i upravljanje dokumentima sistema kvaliteta prema zahtevima nove verzije standarda ISO 9000-2015 kao i upravljanje zapisima i evidentiranje pojedinih važnih aktivnosti u sistemu kvaliteta (interne provere, korektivne mere, neusaglašenosti, reklamacije i sl).

Naša agencija je spremna da odgovori i na sve vaše zahteve vezane za sistem kvaliteta odnosno obradu podataka vezani za sistem kvaliteta u Vasoj kompaniji o čemu se možemo posebno dogovoriti.

Program za upravljanje dokumentacijom sistema kvaliteta QDoc, pokriva sledeće funkcije:

• evidentiranje i automatsko kreiranje "kostura" dokumenata sa mogućnošću automatskog šifriranja i zadavanja imena fajla sa dokumentom u Word-u

• šabloni za poslovnik, procedure, planove kvaliteta, HCCP planove, procesni model, procesne liste, planove kontrolisanja, radna uputstva, obrasce kao i mogućnost dodatnog definisanja proizvoljnog broja šablona prema potrebi korisnika

• kontrolisanje, odobravanje, izmene i povlačenje dokumenta

• praćenje i štampanje distribuiranih kopija dokumenata

• praćenje izmena i izdanja dokumenata

• arhiviranje dokumenata

• usklađen sa ISO 9000:2015

• praćenje dokumentacije uporedno po više standarda i više tačaka pojedinih standarda (ISO 9002(1):2016 / ISO 9001:2015 / ISO 17025:2005 po potrebi i td)

• kreiranje više zasebnih setova dokumentacije prema lokacijskoj i organizacionoj strukturi (zasebni proizvodni pogoni, akreditovane laboratorije...)

• upravljanje zapisima na osnovu obrazaca u mrežnom okruženju (izrada, ažuriranje, arhiviranje, brisanje, izveštavanje-registri zapisa-spiskovi-pregledi)

Program podržava rad u mrežnom okruženju (do 15 istovremenih korisnika), a postoji i jednokorisnička verzija.

Isporuka bazične mrežne verzije programa po jednoj lokaciji podrazumeva: 

− Instalacioni medij programa

− Uputstvo za rad sa programom

− Instalacija i kratka obuka za rad sa programom QDoc (3 dana na lokaciji korisnika) i adaptiranje šablona i programa prema konkretnim zahtevima korisnika (3 dana na lokaciji autora programa). Šabloni dokumenata sistema kvaliteta sadrže programske alate za laku izradu tekstualnog i grafičkog dela dokumenata.

one page web templates

Uputstvo za QDoc

Architecture Software Solution to Support and Document Management Quality System

Abstract: One of the basis of a series of standards JUS ISO 9000 is quality system documentation. An architecture of  the quality system documentation depends on the  complexity of business system. An establishment of an efficient management documentation of system of quality is of a great importance for the business system, as well as in the phase of introducing the quality system and in further stages of its improvement. The study describes the architecture and capability of software solutions to support and manage the quality system documentation in accordance with the requirements of standards ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 HACCP etc..
Keywords: documentation, quality system, case, study, software solution